Кlyэklyэ Къазбэч, Къэбэрдей - Балъкъэрым и lэтащхьэм 
деж кlyэ лъэly тхылъ.
 
 
Пщlэ ин зыхyэтщl Кlyэklyэ Къазбэч!
 
Дэ, Тыркум щыпсэу адыгэхэм, хуабжьу ди жагъуэ мэхъур Хэкуми ди дежи фlыуэ щацlыху адыгэ щlaлэ нэс Къуэщlысокъуэ Мартин зэхэзехуэн зэращlыр.
 
Мы щlaлэм афиян зрихьэлlэу, е ар ищэу кlэрыплъхьэныр зыфlэмыхьэдыгъуэдахэ, емыкlyy зымылъыта зы цlыху дрихьэлlakъым.
 
Абы фlэkla а щlaлэм кlэралъхьэн зэрамыгъуэтар и щыхьэтщ, ар къыщlpaхуэklыр жылагъуэм, политикэм тегъэщlayэ иригъэklyэkl лэжьыгъэхэм, и lyэху еплъыklэхэм пыщlayэ зэрыщытыр.
 
Ар зи унафэщl Хасэр зэлэжьхэм ящыщщ адыгэбзэм и пщlэ егъэгъуэтыжыныр, ар къэрал lyэхуу щытын зэрыхуейм. Хамэ къэралым щыпсэу адыгэхэм Урысей хьукумэтым и гулъытэ къритын зэрыхуейм, щlыр цlыхубэм ялъысын, яхуэгуэшын зэрыхуейм, нэгъуэщlхэми.
 
Илъэсым щlигъуащ Мартин и lyэхур къызэрежьэрэ. Лъэхъуэщым ирадзэу иужькlэ къаутlыпщыжа нэужь дэ хуабжьу дыгугъат и lyэхум klэlyнэ иратыжауэ. Ауэ, иджыпсту кърахьэжьэжар lyэху къемызэгъщ, пцlыр трагъэklyэну иужь итщ. Къуэщlысокъуэ Мартин и хъуреягъкlэ къекlyэklым къигъэлъагъуэр зыщ, ар къызыгурыlyэхэми зы жьэу жаlэ: Мартин хуэдэу лъэпкъым и къэкlyэным папщlэ гупсысэ зиlэхэр, хьукумэтым и пащхьэм изылъхьэхэр ирагъэшынэн, ирагъэklyэтын папщlэщ.
 
Къазбэч, хуабжьу догугъэ мы уи пащхьэ нитлъхьа ди гукъеуэхэр гулъытэншэу къомыгъэнэну. Уи къулыкъуми, Конституцэми къуат хуитыныгъэр къэбгъэсэбэпу Къуэщlысокъуэ Мартин ехьэлlayэ зэрахьэ хабзэншагъэр къэбгъэувыlэну.
 
 
 
Пщlэ къыпхуэзыщlхэу:
 
1- Ömer Çötok 2- Emine Çötok 3- Oya Çötok 4- Nusret Kafasıbüyük 5- Şahin Canıdemir 6- Gokhan Sözal 7- Levent Turgut 8- Barış Kozan 9- Beris Erol 10- Sedat Göğkuş 11- Nihal Berk 12- Ömer Marşan 13- Oğuz Uyanık 14- Aykut Aybar 15- Sevilay Gençer 16- Yasemin Sarmaş 17- Serkan Çınaz 18- Murat Yılmaz 19- Ayşenur Turgut 20- Figen Sav 21- Murat Taykan 22- Cenker Berk 23- Bilge Uyanık 24- Tuğba Göğkuş 25- Arzu Erol 26- Bülent Turgut 27- Janberk Turgut 28- Esra Kozan 29- Gülçin Aybar 30- Harun Şiren 31- Murat Şahin 32- Erhan Tarba 33- Neviye Aslan Topal 34- Beytullah Şahin 35- Veli şeker 36- Nimet Şiren 37- İlhan Şiren 38- Hüseyin Hekim 39- Emre Hekim 40- Sema Hekim 41- Suriye Şiren 42- Turgut Şiren 43- İbrahim Şiren 44- Haluk Özcan 45- Feyzullah Şahin 46- İrfan Altın 47- Tayfun Koç 48- Mehmet Erdem 49- Faruk Kalkan 50- Cemil Ay 51- Hamza Kaçar 52- Sevilay Kılıç 53- Merve Savaş 54- Kenan Kızılkaya 55- Nurşah Özyürek 56- Ömer Yağan 57- Kurtuluş Şengül 58- İbrahim Öztürk 59- Metin Kaş 60- Kubilay Kaya 61- Tuğçe Karaduman 62- Sevim Kızılkaya 63- Emre Kızılkaya 64- Sibel Özyürek 65- Hatice Kaya 66- Şahin Kantekin 67- Adı Taş 68- Hüseyin Kılıç 69- Adnan Tetik 70- Hakan Utıj 71- Nuri Asker 72- Sedat Sürücü 73- Dukan Toğan Sürücü 74- Serdar Polat 75- Ahmet Özden 76- Tanju ki 77- Mutlu Akkaya 78- Ömer Özyürek 79- Onur Eğerci 80- Deniz Uğurlu 81- Hayrettin Boran 82- Şenol Sönmez 83- Hayrettin Seyhan 84- İndrey Sezgin 85- Cevdet Uğurtepe 86- Sema Süer 87- Bülent Koçer 88- Cihat Ulus 89- Mehmet Tav 90- Osman Yapıcı 91- Timur Akkan 92- Berşan Salı 93- Serkan Nayır 94- Serkan Arslan 95- Tuncay Kumsuz 96- Didem Genel Yılmaz 97- Selin Alçay 98- Esra Erbay 99- Fahri Oduncu 100- Göker Şengül 101- İlhan Demirkan 102- Vedat Örnek 103- Mecit Tav 104- Tamer Kaplan 105- Erol Ateş 106- İbrahim Gergin 107- Murat Yavuz 108- Murat Şafak 109- Hüseyin Aydoğan 110- Kayhan Sabancı 111- Onur Alp Kılıç 112- Nagehan Bilge 113- Salih Duman 114- Hayati Ateş 115- Danyal Batur 116- Seyhan bulut 117- Emirhan Bilge 118- Batuhan Bilge 119- Metehan Bilge 120- Gönül Marguş 121- Ömer Uğurlu 122- Nurten Arıkan 123- Nurşah Arıkan 124- Sami Genel 125- Savaş Batır 126- Şemsettin İnci 127- Sanem Akkaya 128- Sezai keçe 129- Hakan Baysal 130- Murat Öztemur 131- Şeyma Demirkan 132- Albina Feyzioğlu 133- Saime Koçer 134- Aygün Baykaldı 135- Hayrullah Baykaldı 136- Nisa Baykaldı 137- Büşra Baykaldı 138- Ercan Ekinci 139- Fatma Beslen 140- Tezer Tokoğlu 141- Tunahan Buhan 142- Rasim Kurnaz 143- Orhan Kul 144- Güven Kurnaz 145- Meriç Yalçınkaya 146- Celal Buhan 147- Sinan Buhan 148- Kader Buhan 149- Sergen Binici 150- Mahmut Avcı 151- Şaban İz 152- Adil Arhan 153- Mehmet Kemal Ban 154- Adnan Koyuncu 155- Zekeriya Aydın Bulut 156- Turhan Işık 157- Sabri Yılmaz 158- Efkan Avcı 159- Mustafa Güngör 160- Hüseyin Tosun 161- Aziz Özen 162- İsmail Tosun 163- Ahmet Özdemir 164- Ali Özen 165- İlyas Çetin 166- Dursun Şıklaroğlu 167- Duran Karaçay 168- Yılmaz Sağır 169- Aydoğan Sarucan 170- Cem Cemisab 171- Azamettin Taş 172- Aydın Aydemir 173- Adnan Özgur 174- Ramazan Ersöz 175- Ayfer Özden 176- Ersöz Refik 177- Kanşav Ersöz 178- Ebru Zeynep Acaroğlu 179- Aptullah Hırçıner 180- Gökhan Koçtürk 181- Fatih Ersem 182- Oğuzhan Eren 183- Fatih Başkurt 184- Fatih Hırçıner 185- Kutay Koçtürk 186- Orhan Sarı 187- Ali Can 188- İbrahim Koca 189- Aziz Korkut 190- Osman Aytan 191- Atalay Gürbüz 192- Alaattin Özmen 193- Ediz Hun 194- Aksel Köse 195- Harun Akar 196- Ömür Yüce 197- Güner Savrum 198- Emel Savrum 199- Cengiz Zorlu 200- Ercan Canpolat 201- Perit Cimuk 202- Ziya Özdoğan 203- Güçkan Duman 204- İrfan Toğru 205- Neslihan Gözey 206- Berkan Gözey 207- Turan Yıldırım 208- Burcu Yıldırım 209- İsmaeel Asran 210- Anes Dagestan 211- Melisa Albas 212- Bislan Jalouqa 213- Kip Beyza Pınar 214- Şakh Hakan Canbek 215- Andurhuay Melek Ertan 216- Altud Setenay Akman 217- Thambılmışx Ilker Çağırmaz 218- Altud Funda Çağırmaz 219- Nesrin Alpan 220- Hatice Genç Kavas 221- Ahmet Özkan 222- Özcan Erdoğan 223- Sezer Boyraz 224- Hülya Ünsal 225- Cihan Yalçın 226- Hakan Özkapı 227- Naci Yıldırım 228- Hilal Özdemir 229- Hatice Alpan 230- Berrin Özdemir 231- Menal Özdemir 232- Arzu Dumrul 233- Neslihan Çağlar 234- Derya Betül Ünsal Çelimli 235- Birsen Şentürk 236- Mehmet Fatih Özdemir 237- Enise Özdemir 238- Murat Yalçın 239- Döndü Şahin 240- Özkan Özata 241- Didar Esma Tok 242- İbrahim Şahin 243- Halil Kaya 244- Güler Çınar 245- Müsliha Tok 246- Burhan Kaya 247- Umut Erkan Yörük 248- Semra Yalçın 249- Setenay Bademli 250- Nermin Aksu 251- Ayşe Özdemir Aycan 252- Muhterem Özdemir 253- Dürdane Yalçın 254- Ayşenur Naz 255- Pınar Akdağ 256- Mesude Baygüneş 257- Cahit Baygüneş 258- İlknur Yıldırım 259- Oğuzhan Aslan 260- Vedat Efe 261- Dürdane Erdinç 262- Süheyla Şahin 263- Halit Bakal 264- Hicret Bakal 265- Murat Özdemir 266- Düdane Efe 267- Yılmaz Baygüneş 268- İlhami Menteşe 269- Şevket Cankılıç 270- Oğuzhan Çeliktaş 271- Şeref Özkan 272- Osman Özdeniz 273- Hüsamettin Altıntaş 274- Zekiye Ersoy 275- Bülent Ayhan 276- Serdar Aktürkoğlu T 277- urgut Sarpay 278- Taner Akabey 279- Muammer Sağlam 280- Mevlüt Özel 281- Suat Etti 282- Hayrettin Gök 283- Davut Tosun 284- Şaban Tosun 285- Oktay Oğuz 286- Cengiz Balcı 287- Mehmet Aydın 288- Neşat Bolat 289- Çetin Tokuç 290- Aziz Aşkın 291- Başkan Atalar 292- Tuncer Ören 293- Nejat Coşkun 294- Bekir Sami Yavuz 295- Nadir Sandıkçı 296- Meral Sevin 297- Mutlu Bolat 298- Nazlı Yağlıca 299- Mehmet Rufai Duman 300- Kemalettin Tutucu 301- Ahmet Çelik 302- Güneş Bolat 303- Kudret Duman 304- Fulya Ece Dilekçi 305- İbrahim Altan Sandıkçı 306- Semih Sevim 307- Sedat Kök 308- Ahmet Feridun Gogen 309- Nuriye Kök 310- Seyfullah Dağıstanlı 311- Sadi Karakaya 312- Recep Yurdakul 313- Gürkan Şumaf 314- Ayşen Dağıstanlı 315- Mehmet Kanbolat 316- Yalçın Karadaş 317- Ayşegül İnce 318- Berat Albayrak 319- M. Selçuk Kaplan 320- Cengiz Gül 321- Sen Öcal 322- Sevda Arslan 323- Hakan Candan 324- Ercan Acar 325- Zafer Bolat 326- Mehmet Kuş 327- Sevgiye Kuş 328- Yusuf Öz 329- Mehmet Yetişkin 330- Ömür Angı 331- Mehmet Emre Sungur 332- Gönül Korkmaz 333- Alaettin Sinan 334- Banu Didem Sezer 335- Kaya Şenvar 336- Sinem Özkan 337- Okan Özkan 338- Yasin Durmaz 339- Şamil Özkan 340- Mine Baykaldı Özkan 341- Sevil Peçenek 342- Mustafa Peçenek 343- İbrahim Oda 344- Janset Kireçkaya 345- Janset Doğbay 346- Esra Erbay 347- Güçlü Çötok 348- Koçase Şahin Arıkan 349- C’upe Okan İşcan 350- Tsey Cengiz Soylu 351- Jugo Olcay Cengiz 352- Tletseruk Bera Erdenay Altun 353- Tletseruk Şemim Erden"er Altun 354- Melgosh Yüksel Nuri Güneş 355- Şıd Umut Çetinkaya 356- Mışe Yasin Akın 357- Tsey Tülay Ercenk 358- Kocase Leyla Altun 359- Pşığut Şamil Uluışık 360- Agırpha Bahar Bolat 361- Bzace Kenan Odabaş 362- Bast Osman Özen 363- Bage Gubset Hatık 364- Şhaplı Ayşegül İnce 365- Mefesko Zeki İyigün 366- Bzace Doğan Odabaş 367- Utıj (Tranıj) Selda Teber Odabaş 368- Koçhase Zekiye Arıkan Odabaş 369- Lakay Avni Akkaya 370- L'ışe Şamil Kanşat Bar 371- Ğırbı Mustafa Seyhan 372- Bğane Gamze Yavuz Altun 373- Hatko Yüksel 374- T'lişe Şelale Yılal 375- Böğdena Tesfire 376- Koble Şahin Canıdemir 377- Altıdoga Funda 378- Tsey Zahit Kuyumcu 379- Kıl Yaşar Karaarslan 380- Atlheskir Janberd Dinçer 381- Şoqul Emel Dinçer 382- Murat Seyok 383- Kadir Ay-yıldız 384- Kaya Erdoğan 385- Muharrem Özdemir 386- İlhami Han 387- Turgut Duygulu 388- Aykan Kaya 389- Setenay Çetaw 390- Alpay Türkoğlu 391- Cihan Ertok 392- Aydın Ağır 393- Rıdvan Tambova 394- Recep Koçhan 395- Semih Şirin 396- Cenk Sungur 397- Şamil Seyhan 398- Hadi Kızılkaya 399- Enis Akdemir 400- Serap Erpek 401- Tuğba Önder 402- Tuğçe Temircan 403- Melike Palsu 404- Ömer Şener 405- Şamil Şen 406- Haluk Yayman 407- Serkan uzun 408- Serkan Dozakcı 409- Gazanfer Doğu 410- Gülay Özdemir 411- Hatice Kaya 412- Mustafa Ceylan 413- Seyhan Yavuz 414- Nihal Acıoğlu 415- Kadir Taştan 416- Nadir Özdemir 417- I.Yunus Temir 418- Hüseyin Ercan 419- Nuran Şırayder 420- Rahsan Erdogan Yilmaz 421- Julide Erdogan 422- Oner Yilmaz 423- Nesren Şamil Kanşat 424- Yasemin Seçkin Kanşat 425- Süheyla Kanşat 426- Fahri Kanşat 427- Bahattin Caliskan 428- Süleyman Çelik 429- Asiye Çelik 430- Meryem Yüce 431- İrfan Badur 432- CanelZaglı 433- Necmi Yapıc ı444- İhsan Canbulut 445- Cemal inan 446- Günay Kasım 447- Faruk Belli 448- Süreyya Kızık 449- Füruzan Berk 450- İsmail Derbay 451- Figan kaya 452- Nuray ozden 453- HurmCanset Seyhan 454- Ebru Demirkan 455- Gazi Aydemir 456- Sayfe Özdemir 457- Nihal Turhan 458- Vildan Tavukçuoğlu 459- Ayfer Şahin 460- Kevser Tokoğlu 461- Sıdıka Aydoğdu 462- Mehmet Kuş 463- Sevgiye Kuş 464- Mahmut Nayır 465- Sinem Albayrak 467- Seyyit Bolat 468- Sinan Gül 469- Nezihe Kayaoğlu 470- Mehmet Yıldız 471- İlhan Aydemirm 472- Fatma Özdemir 473- Adnan Çelik 474- Necmiye Güngör 475- Ayşe Kozan 476- İlknur kaya 477- MefeskoJankatEyigün 478- Tsey Gökhan Dönmez 479- Thamoke Hacı Ulus 480- Özlem Aydemir 481- Oğuz Hazır 482- Ayça Atçı 483- Tolga Sevin 484- Mehtap Kosak 485- Çağlar Ağırba 486- Muharrem Bakal 487- Şenol Cengiz 488- Ferit Domaniç489- Ufuk Vurdum 490- Rafet Tunçkılıç 491- İsmail Özdemir ( iderey İsmail ) 492- Faruk Özyürek 493- Gulten Özyürek 494- Şükrü kes 495- Murat Yaman 496- Doğan Yağan 497- Ramiz Alaçayır 498- Ömer  Onarok 499- Salim Özer  500- Kayhan Bulat 501- Fikret Sayın 502- Nurten Sayın 503- Sengül Sayın 504- Meliha Akkaya 505- Ümit Dinçer 506- Melgosh Yüksel Nuri Güneş 507- Asiye Yağan 508- Timur Şahin 509- İdris Tosundur 510- Asel Zengin 511- Semih Yılmaz 512- Haydar Timurlenk 513- Hasan Yaşar 514- İlknur Kuyu 515- Nefin Abide Erken 516- Kardelen Atıcı 517- NartYenem Atalay 518- Abdurrahman Özsoy 519- Dilara Sezen 520- Samet Gönüllü 521- İrem İlhan 522- Halis Kılıç 523- Serkan Özbek 524- Recai Erken 525- Akın Kapçak 526- Fatma Konuk 527- Mustafa Cankat 528- Ümit Duman 529- Hülya Şahin 530- Selma Kankuş 531- Demirkan Arslan 532- Seyit Besli 533- Ahmet Ataseven 534- Bekir Özbaş 535- Hayati Sarıbardak 536- Pelin Fidan 537- Resul Şirin 538- Kadri Ergün 539- Serdar Coşkun 600- Buket Balcı 601- Halit Bakal 602- Hızır Yıldıran 603- Ramazan Özlü 604- Hayri Özbek 605 Mahmut Özsoy 606- Ahmet Hartoka 607- Mesut Atalay 608- Sami Nayır609- Fahri Huvaj 610- Şeref Altunbaş 611- Müslüm Acar 612- Turgay Bural 613- Nurettin Süngülü 614- Mesut Akkan 615- Recep Bilgici 616- Fikriye Ercan 617- Nurşen Özbekoğlu Eser 618- Hava JaneDemirtop 619- Mansur Ulutaşlı 620- Makbule Özlü 621- Metin Apaydın 622- Aydın  Deniz 623- Recep Sak 624- Önder Apak  625- Cavit Erbay  626- Ahmet Kınık 627- Barış  Sak 628- Mete Apaydın 629- Kemal Başaran 630- Recep Apak  631- Sadettin Uslu 632- Hasan Altınö 633-Sabit Baybaş 634-Yaşar Meral 635-Adige Aktaş 636-Dursun Şahin 637-Turan Taşcı 638-Adil Kaynar 639-Zeynep Şen 640-Ясэр Кардан 641-Tuncay Seyyar 642-Mahmut Altındal 643-Bahattin Sönmez 644-Ömer Solmaz 645-Oktay Batır 646-Şule Aydemir Arslandok 647-İsmail Ercan 648-Ömer Ersu 649-Cem Oktay 650-Mustafa Şaban Oğur 651-Erdem Akkan 652-Mahmut Nayır 653-Nuri Kambul 654-Nejdet Karaçay 655-Sami Ulus 656-Yılmaz Bedir 657-Yücel Cankılıç 658-Samet Gülsu 659-Ufuk Gençer 660-İsmail Özdemir 661-Yalçın Altıok 662-Sedat Sezan 663-Şeneser Tokmak 664-İbrahim Adige 665-Alaattin Zorlu 666-Marguş Vezir 667-Mahmut Can 668-Еутых Турхьан 669-Atilla Peçenek 670-Ömer Şahin 671-Bindal Korhan 672-Rümeysa Ulus 673-Nazmi Saygılı 674-Önder İlhan 675-Indrey Sezgin 676-Fatih Aydın Tambiy 677-Ünsal Özdemir 678-Mahmut Özkan 679-Adeje Bülent Atçı 680-Halis Erdem 681-Safet Bardak 682-Semih Ağin 683-Timur Şahan 684-Nigar Shabsough 685-Şengül İyigün 686-Kaya Matur 687-Erol Kip 688-Erkan Kızılkaya 689-Arımbeg Ayşenur 690-Aslan Şimşek 691-Kadri Ergün 692-Yücel Ulus 693-Tsey Turhan Acar 694-Kemal Candan 695-Semiha Kızılkaya 696-Шыбзыхъуэ Тунджай 697-Yaşar Genel 698-Gülümser Yenibağ 699-Nart osruko 700-Necdet İyigün 701-Mışine Veysel Eyüp Sinan 702-Duriye Karakaya Üçtepe 703-Rafet Tunçkılıç 704-Yahya Altun 705-Süleyman HuvajKoçver 706-Limafko Yağızcan Yağız 707-Mehmet Yaşar 708-Bzace Taner Koç 709-Sefer Özen 710-Ömer Faruk Özbek 711-Nesim Demirtaş 712-Azmi Aslan 713-Tevfik Baytam 714-Aysel Çiçek 715-Filiz Ulus 716-Kenan Özcanssey 717-Tezer Tokoğlu 718-Yasin Taşçı 719-Zekai Vurdem 720-Çetin Eser 721-Saban Eken 722-Oğuz Kemal Kanbolat 723-Lıperit Pereniko 724- Halbad Muharrem Baykan 725-Kadir Altunyollar 726-Erdal Özden 727-İbrahim Şamil Konyalıgil 728-Nizamettin Özden 729-Naim Tanbay 730-Metin Baykaldı 231-Burhan Zerk 732-Yaşar Yılmaz 733-Yavuz Demirağ 734-Yücel Senkir 735-Naci Şafak 736-Ferhat Kandur 737-Keref Albuz 738-Ali İhsan 739-Kamal Jalouqa 740-Recai Erimhan 741-Aguey Talhat Akay 742-İbrahim Başkan 743-Hakkan Elmas 744-Latife Duman 745- Sueda Ulus 746-Atilla Mutlu Alkış 747-Zekeriya Demir 748-Özden Bağ 749-Кытыж ЙукселДондар 750-Şet Hüsnü 751-Haguare Ertan 752-Nezaket Özkan Turan 753-Abdul Kadir Karabıyık 754-Adige Sadiye 755-Nureddin Nagoud 756-Özdemir Secgin 757-Şeref Gürcan 758-Ali İhsan Şimşek 759-Shaguj Ali Şahin 760-Hayati Koyuncu 761-Engin Aksoy 762-Erdal Özden 763-Necdet Şenoğul 764-Muzaffer Soykuvvet 765-Ersin Alcan 766-Janbora Janbora 767-Gıyasi Tokoğlu 768-Taner Nart 769-Sadiye Doğan  770-Yasin Kaplan 771-Coşkun Yıldırım 772-İsmail Yildiz 773-Ramazan Sevgel 774-Ümit Duman 775-Art Bozok 776-İlhan Belek 777- Hasan Tekin 778-Kadriye Terzi 779-Abdurraman Kural 780-Ebru Ulus 781-Mehdi Aksoy 782-Metin Uğur Tepe 783-Erdal Şişman 784-Muhsin Kazan 785-Timur Nevruzcan 786-Mesut Baykaldı 787-Nejdet Tok 788-Yaşar Yılmaz 789-Havşawko Selçuk 790-Güzide Şenoğlu Önen 791-Münevver Sen 792-Kadri Ergün 793-Seniha Kizilkaya 794-Tsey Murat Yalçın 795-Dursun Ocak 796-Mustafa İnan 797-Ishak Bozkaya 798-M. Tayfun Doğan 799-Selahattin Uyar 800-Seniha Likens Evcil 801-Sezer Kuyumcu 802-Mustafa MausheUlamli 803-Feride Baysak Şakar 804-Cihan Baş 805-Abdulkadir Karabayık 806-Tarkan Mıdoğlu 807-Yaşar Erdoğan 808-İbrahim Şamil Konyalıgil 809-Gürsel Erdoğan 810-Cavit Koyuncu 811-Metin Su 812-Kazım Yıldız 813-Nuri Hakan Bilgin 814-Aydın Avlan 815-İsmail Subaşı 816-Turgay Manay 817-Turgut Aydın 818-Şerafettin Yaşar 819-Nesteren Tokoğlu 820-Necla Çakıcı Aşan 821-Enver Küçük 822-Cevriye Bozok 823-Mümtaz Aksoy


 

лента новостей

посещаемость

Пользователи
1
Материалы
1583
Кол-во просмотров материалов
9080832